dimecres, 9 d’abril de 2008

És possible: Salvem el Cabanyal!


[Feu-ho conèixer a tanta gent com pugueu!]


Arquitectura se mueve i la Xarxa d'Organitzacions de la UPV seran dijous de vesprada (dia 10 d'abril) i divendres tot el dia (dia 11 d'abril) en la porta de la Casa de l'Alumne i en l'Àgora de la Universitat Politècnica de València arreplegant signatures per a mostrar el nostre desacord amb la destrucció del Cabanyal per la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez.

El col·lectiu Salvem el Cabanyal està prou tocat però aquesta iniciativa, si més no, els ha alegrat i ens han donat tot el suport.


Salvem el CabanyalManifest:
Aquests col·lectius de la Universitat Politècnica de València volem expressar el nostre desacord amb:

1- La resolució de la sentència que es va fer pública el 13 de març passat en què el Tribunal Suprem resolgué a favor de l’Ajuntament en tant que aprovà la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez cap al Passeig Marítim.
2- Les conseqüències que comporten l’execució del projecte de prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez a partir de l’estació fins al Passeig Marítim:

· La divisió de la barriada del Cabanyal en dos per un carrer (la prolongació de l’avinguda) de 48 metres, la franja que derrocarà una part de la barriada aconseguirà els 106 metres d’amplària, espai afegit que permetrà amb posterioritat disposar de sòl per a noves edificacions que es preveuen de cinc a sis altures i amb una morfologia ben diferent de la caracteritza les del Cabanyal-el Canyamelar.

· La destrucció de 450 immobles (almenys un centenar estan catalogats com a protegits pel Pla d’Ordenació Urbana de 1988), que agrupen un total de 1.600 habitatges.

· L’afectació per derrocament de més de 25.000 m2 de la part de la barriada declarada Conjunt Històrico-Artístic protegit.

· La destrucció de la senya històrica més singular de la barriada, com és, la seua trama urbana.

· La destrucció de l’edifici més singular del Cabanyal: la Llotja dels Pescadors. I el fet de deixar fora de catalogació l’altre més representatiu de l’àmbit: l’Església del Roser.

3- La degradació patida, en molts casos irreversible, efectuada a consciència pels poders polítics.

4- L’exclusió social dels seus habitants.

Exigim:
1- El compliment de les lleis:

1978 - D’altra banda l’article 46 del text constitucional disposa que: Els poders públics garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, de qualsevol règim jurídic i titularitat.

L’article 4 sobre la col·laboració entre les administracions públiques en el punt 2 diu: Les entitats locals estan obligades a protegir i a fer conèixer els valors del patrimoni cultural existent en l’àmbit cultural respectiu. Els correspon especialment:

a) Adoptar les mesures cautelars que calguen per a evitar el deteriorament, pèrdua o destrucció dels béns del patrimoni cultural.
b) Comunicar a l’administració de la Generalitat qualsevol amenaça, dany o pertorbació de la funció social de què siguen objecte aquests béns, així com les dificultats i necessitats qualsevol ordre que tinguen per al compliment de les obligacions establides en la present llei.

1985 - Llei de patrimoni històric de 1985, la finalitat del qual és salvaguardar els béns d’interès cultural i històric.

1993 - El Govern Valencià, per Decret de 3 de maig de 1993 (BOE del 10-05-1993, número 2020) declara Bé d’Interès Cultural (segons sentència 17/1991 de 31 de gener del Tribunal Constitucional segons el qual s’estableix que correspon a les comunitats autònomes emetre la declaració formal de Bé d’Interès Cultural) el Conjunt Històric de València en què s’inclou el del Cabanyal

1998 - La llei 4/1998 11 de juny de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià, en el seu preàmbul diu: El patrimoni cultural valencià és una dels principals senyes d’identitat del poble valencià i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Els béns que l’integren constitueixen un llegat patrimonial d’inapreciable valor, la conservació i enriquiment de qual correspon a tots els valencians i, especialment a les institucions i als poders públics que els representa.

2 - Un nou PERI que respecte les lleis vigents a la comunitat autònoma de València, moltes esmentades anteriorment.

3- La revaloració i la recuperació de l’entorn urbà i social.


Ho organitza:
Xarxa d’Organitzacions de la UPV
Arquitectura es mou.
www.arquitecturasemueve.es/xarxa/index.htm
www.arquitecturasemueve.es


Informació compilada a partir de:
PERI Cabanyal-Canyamelar
Diari El País
Diari Las Provincias
Cabanyal Portes Obertes